Monday, 12 August 2013

പ്രണയസമരം 

പലവക

വിശ്വകര്‍മ്മകഥകളി

വിശ്വകര്‍മ്മഹിന്ദുകമ്മിഷന്‍

വേളാവൂര്‍രാഘവന്‍ഭാഗവതര്‍ തച്ചവംശസംരക്ഷകരായനാഗവംശമുദ്ര
 
   അദൃഷ്ടകര്‍മ്മരുദ്രവിഷ്‌ണുബ്രഹ്മവിഭൂതിഭൂതഇന്ദ്രിയ
   മനോബുദ്ധിഅഹങ്കാരസര്‍വഅനാദിഅനന്തഅതീത
    ബോധകര്‍മ്മചക്രകര്‍ത്താത്വഷ്ടദൃഷ്ടഅമരസദാസര്‍വ
     വ്യാപിനഗ്നസത്യയജ്ഞവേദാധിപവിശ്വകര്‍മ്മ
     പരമാത്മനസ്‌തുതേ
     അവലംബം: മൂലസ്തംഭപുരാണം
ശ്ലോകകര്‍ത്താവ്‌:വേളാവൂര്‍ ആര്‍. മുരളീധരന്‍ 
        r.mdharan@yahoo.com
        rmtlma@gmail.com
        Mob: (0) 9895559379
            BOOK I - Rs 150/-
                               പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍
  
``അകാലത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞുപോയ എന്റെ ഏക മകന്‍
എം. എന്‍. ശ്രീപതിയുടെ പാവനസ്‌മരണയ്ക്കായി സമര്‍പ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.''

പ്രബന്ധ കര്‍ത്താവ്‌
വേളാവൂര്‍ ആര്‍.മുരളീധരന്‍, M.Tech (Electrical Power Systems)
(മുന്‍ ചീഫ്‌ ഇഞ്ചിനീയര്‍ (വൈദ്യുത ആസൂത്രണഗവേഷണവിഭാഗം) കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി ബോര്‍ഡ്‌
 സൃഷ്ടി,സ്ഥിതി,സംഹാരം-ഒരു ആദിവേദമുദ്ര
Front Cover
Back Cover

 സ്വര്‍ഗ്ഗം
Front inner
നരകം
Back inner
വിശ്വരൂപവധം
 വിഷംവമിക്കുന്നശത്രു എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആസുരവല്‍ക്കരിച്ച്‌ ദുഷ്ട വികൃത–സര്‍പ്പരൂപമൃഗമെന്ന്‌ ചിത്രീകരിക്കപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ത്വഷ്ട 
പുത്രനും ഇന്ദ്രഗുരുവുമായ വിശ്വരൂപന്റെ ഒരു തല അറ്റനിലയിലും
 മറ്റുരണ്ടുതലകള്‍കൂടി മറ്റൊരു ത്വഷ്ട പുപുത്രനും വിശ്വരൂപസ
ഹോദരനുമായ ഇന്ദ്രന്‍ വെട്ടിനുറുക്കി തച്ചയുഗ–സനാതന
ധര്‍മ്മ അന്ത്യംകുറിക്കുന്ന രംഗം
  BOOK II - Rs 60/
പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍
     BOOK III - Rs 100/-  
പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍

 
 പാഠ സൂചന

    BOOK III - Rs 60/- 
പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍
കേരളത്തിലെ മാപ്പിള(മുസ്ലിം) പഴമ
ഉള്ളടക്കം-മാതൃക


During the Vedic period, both Vishnu and Shiva (as identified with Rudra) played relatively minor roles, but by the time of the Brahmanas (c. 1000-700 BCE), both were gaining ascendance. By the Puranic period, both deities had major sects that competed with one another for devotees. Many stories developed showing different types of relationships between these two important deities.

വേദകാലഘട്ടങ്ങളില്‍ വിഷ്‌ണുവും രുദ്രനില്‍നിന്നും വന്നതെന്ന്‌ ചി
ത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിവനും വെറും ചെറുകിട ദൈവങ്ങള്‍മാത്ര
മായിരുന്നു. എന്നാല്‍ B.C.1000–700 നു ശേഷമുണ്ടായ ബ്രാഹ്മണ കാലഘട്ടത്തില്‍ ത്വഷ്ടാവ്‌, അഗ്നി, വിശ്വകര്‍മ്മാവ്‌ എന്നീ മുന്‍കാല ദൈവങ്ങളെ തരംതാഴ്‌ത്തി വിഷ്‌ണുവിനേയും ശിവനേയും പൊക്കി
പ്പിടിച്ച്‌ കിടമത്സരങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേദി ഒരുക്കുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്‌.

Rig Vedic Deities by prominence
List of Rigvedic deities by number of dedicated hymns, after Griffith (1888). Some dedications are to paired deities, such as Indra-Agni, Mitra-Varuna, Soma-Rudra, here counted doubly.
1  Indra 289                                                                          
2     Agni 218
3     Soma 123 (most of them in the Soma Mandala)
4     Vishvadevas 70
5      the Asvins 56
6      Varuna 46
7      the Maruts 38
8      Mitra 28
9      Ushas 21
10 Vayu (Wind) 12
11 Savitr 11
12 Rbhus 11
13 Pushan 10
14 Apris 9
16 Surya (Sun) 8
17 Dyaus and Prithivi (Heaven and Earth)
186, plus 5.84 dedicated to Earth alone
19 Apas (Waters) 6
20 Adityas 6
21Vishnu 6
23 Rudra 5
26 Yama
27 Parjanya (Rain) 3
28 Vāc (Speech) 2 (mentioned 130 times, deified e.g. in 10.125)
31 Manyu 2
32 Kapinjala (the Heathcock, a form of Indra) 2
Minor deities (one single or no dedicated hymn)
 ഋഗ്വേദം–വിശ്വകര്‍മ്മസൂക്തം(ഇംഗ്ളീഷ്) 1
ഋഗ്വേദം–വിശ്വകര്‍മ്മസൂക്തം(ഇംഗ്ളീഷ്) 2
വിശ്വകര്‍മ്മസൂക്തം-സംഗീതാവിഷ്കാരം
ശ്രീരാമവംശാവലി
കൃസ്തുവംശാവലി
മുഹമ്മെദ് വംശാവലി 
Google Key: <viswakarmmatradition>
BLOG UNDER DEVELOPMENT
253525